0700 20 422

на цената на един градски разговор

Промоции за почивки и екскурзииФотопътешествияЕкзотични пътешествияПролет 2018Лято 2018

Промоции за почивки и екскурзии

Изгодни оферти за почивка или екскурзия - седмични оферти с намалена цена

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

НА "Лоял Травел ЕООД " за ползване на уеб сайта www.loyal-travel.com

 

Кратко описание на сайта www.loyal-travel.com:

www.loyal-travel.com – е интернет сайт предлагащ онлайн резервации с възможност за разплащания, като от друга страна може да се ползва и само с информативна цел. Уеб сайтът представлява електронен каталог за продуките на Лоял Травел ЕООД.

Лоял Травел ЕООД e  туроператор, притежаващ Удостоверение № РК-01-6176 за ТУРОПЕРАТОР и ТУРАГЕНТ.

Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, Туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на Туроператора'.  Сертификатът към застрахователната полица е с номер 1510013150000492564 и е изложен на видно място в офиса на Туроператора.

 

Общи условия за ползване на www.loyal-travel.com :

1. Съдържанието на уебсайтa www.loyal-travel.com , начина на подредба и структуриране на информацията, са собсвеност на Лоял Травел ЕООД  и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права.

2. Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт.

4. Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.loyal-travel.com.

5. С ползването на уеб сайта www.loyal-travel.com потребителя се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията не устройва потребителя, молим го да не ползва настоящият уебсайт.

 

Общи условия за резервация и пътуване :

1.Записване и резервация.

1.1 Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офисите на ТУРОПЕРАТОРА или от оторизиран от него представител наречен ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ. Резервацията се счита за валидна след сключване на Договора за организирано пътуване и внасянето на депозит.

2. Цени и плащане.

2.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА.

2.2 Размерът на депозита е 50% от общата цена, ако не е упоменат друг срок. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ /ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася депозита в момента на подписване на този договор.

2.3 Окончателно плащане – до 14 календарни дни преди датата на отпътуване, в случай че не е упоменат друг срок.

2.4 Увеличаване на цената е възможно: при покачване на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.

2.5 Промяна в цената с повече от 5 на сто се счита за значителна промяна на договора.

3. Права и задължения на страните.

3.1 Туроператорът се задължава:

а) Да предостави в съответсвие с условията на този договор туристическите услуги включени в програмата, заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ и да носи пълна отговорност за качеството им.

б) Да застрахова „медицински разходи при болест и злополука на туриста" ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътувания извън страната. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да го застрахова от други рискове по време на пътуването, срещу допълнително заплащане.

3ТУРОПЕРАТОРЪТ /ТУРАГЕНТЪТ има право да се анулира резервацията, без да връща направения депозит, без да носи никаква отговороност, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ: не спази сроковете за депозит и доплащане; не спази сроковете за представяне на необходимите документи; има нередовни документи; отказва пътуването от своя страна независимо от причините.

ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор № 3405090240R00023 от 23.06.2009 по чл.42 от ЗТ със Застрахователно акционерно дружество БУЛСТРАД, адрес: гр. София ул. Позитано №5. Сертификатът за сключения договор се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ преди началото на пътуването

3.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ се задължава:

а) Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

б) Да спазва законовия ред в страната, в която пътува.

в) При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на Възложителя, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установените щети.

3.4 Възложителят има прави да получава информация по изпълнението на настоящия договор.

4. Отговорност на страните.

4.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ /ТУРАГЕНТЪТ не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА, а именно:

a) Промяна на самолетни полети или тяхното забавяне по технически причини или метеoрологични причини;

б) Анулации и прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ /ПОТРЕБИТЕЛЯТ;

4.2 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълниение на настоящия договор и не дължи неустойки, ако причините за това са:

а) Потребителя, в т.ч. неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За неопредолима сила или събитие се считат: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки по граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от групата и други изключителни обстоятелства.

4.3 Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ /ТУРАГЕНТА направи значителна промяна, посочена в т.3, той е длъжен да уведоми незабавно Възложителя. Възложителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА. Потребителят декларира, че задължително посочените от него за контакт телефони, факс, електронна поща в Заявката за записване, изготвена от ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА, са действителни и Туроператорът ще може бързо и неотменно да предаде уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително писмено споразумение към Договора. В случай, че Възложителят не приеме промените, Туроператора му предлага друго пътуване на същата, по - ниска или по-висока цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7 – дневен срок от датата на получаване на уведомлението за настъпилата промяна. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с други от същата или по-висока категория или класа, не се счита за значителна промяна на Договора.

4.4 В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Възложителя, ТУРОПЕРАТОРЪТ/ТУРАГЕНТА удържа следните неустойки*:

а) от 1 до 3 календарни дни от датата на подписания Договор – няма неустойка;

б) от 4 до 10 календарни дни от датата на подписания Договор – 20% от основната цена на пътуването;

в) от 10 до 25 календарни преди първа нощувка – 30% от одновната цена на пътуването;

г) от 25 до 19 календарни дни преди първа нощувка – 50% от дължимата сума;

д) 10 и по-малко дни преди първа нощувка – 100% от дължимата сума;

*Условията за анулация не важат при промоционални оферти или резервация 5 дни преди отпътуване.

5. Спорове и рекламации.

5.1 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от Възложителя на място пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА или пред представител на обслужващата фирма за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не са удовлетворени, предявяването на рекламацията става в писмена или друга подходяща форма, позволяваща то да бъде възпроизведено. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, Възложителят трябва да изиска от отговорно лице съставянето на протокол, върху който фигурира име, подпис и печат на отговорното лице. В срок от 3 календарни дни след крайната дата на организираното пътуване, Потребителят трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/.

5.2 В случай, че Възложителят не е предявил рекламацията по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА.

Забележка: Възложителят не трябва да забравя, че категорията на хотелите и автобусите се определя от оторизираните власти на съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА /ТУРАГЕНТА.

5.3 Туроператорът се задължава в срок от 14 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1 Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договорът.

6.2 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

6.3 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

 

Политика по отношение на личните данни:

Уеб сайта www.loyal-travel.com гарантира, че няма да разпространява личните ви данни на трети страни, несвързани с вашата резервация или запитване за резервация. Данните се сабират в криптиран сървър така, че сигурността им е максимално обезпечена.

Ограничена отговорност:

Информацията на този сайт е публикувана вярно и се обновява редовно. Въпреки това Лоял Травел ЕООД не гарантира пълнотата и акуратността й. Лоял Травел ЕООД и системата loyal-travel.com не поемат никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Лоял Травел ЕООД може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Лоял Травел ЕООД не гарантира, ако работата на www.loyal-travel.com бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.